Tack till alla som lättade sitt hjärta i Hållbarhetsbikten digitalt, på scenen i Almedalen och i samtal med oss och varandra.

Nedan presenterar vi en sammanfattning av bostadsbranschens hållbarhetsbikter:

Upprepade fel.

Bikter om att det blundas för systemfel, som med säkerhet innebär ombyggnationer och därmed är ett slöseri med byggmaterial. En av anledningarna till att felen fortsätter upprepas är att utredningskostnaderna är dyra och få vill bära den kostnaden.

Dålig uppföljning av hållbarhetsprestanda.

Flera bikter om att företag är osäkra på hur slittåliga deras produkter är, men att få återbesök görs för att följa upp. Anledningen uppges vara tidsbrist.

Dålig uppföljning av klimatinitiativ.

Bikter om att projekt som haft stora hållbarhetssatsningar följs upp för dåligt. Uppföljningar hade bidragit till kunskap både till de specifika företagen och till branschen, samt bättre rutiner hos leverantörer. Anledningen uppges vara tidsbrist.

Fortfarande flyg framför tåg.

Flera bikter om att flyg fortsatt används på sträckor där det enkelt hade gått att ta tåget. Anledningen uppges vara såväl bekvämlighet och gamla vanor som dålig planering.

Förenklade dimensioneringar.

Bikter från arkitekter om att det inte räknas med exakta tal i tidiga skeden för hur mycket material som kommer gå åt i ett byggprojekt och därmed hur stor klimatpåverkan ett projekt har. Anledningen uppges vara att det hittills inte efterfrågats och att det är svårt att påverka entreprenörers processer.

För spretigt hållbarhetsarbete.

Företag uppges satsa brett på hållbarhet istället för att bli riktigt bra på några få delar. Bredden anses riskera urvattna hållbarhetsarbetet. Anledningen uppges vara både vilja och press att vara med i alla hållbarhetsfrågor.

Återbruk används inte.

Flera bikter där det uppges att viljan finns att använda återbruk mer i byggnationen av hus, men att det inte görs. Anledningarna är flera: det känns svårt, frågetecken kring hur hållfastheten kan garanteras, vilka garantier det är som gäller och vad det kostar.

För grund förståelse för fastighetsbolags klimatpåverkan.

Mer resurser och fler analyser hade kunnat göras för att verkligen förstå ett fastighetsbolags klimatpåverkan. Resurser läggs på att minska i de delar som är lättförstådda, men djupare analyser hade behövts. Anledningen uppges vara att det tar så lång tid och att utvecklingen ändras snabbt så analyser tenderar bli irrelevanta.

Det mäts för lite.

Både byggbolag och fastighetsbolag uppger att de hade kunnat mäta sin klimatpåverkan mer noggrant för att fatta rätt klimatbeslut i tidigt skede. Anledningen sägs vara brist på tid och kunskap.

Mer individuell mätning av hyresgästers vatten- och energiåtgång.

Fler fastigheter borde mäta hyresgästers åtgång individuellt som ett incitament att minska åtgången. En anledning till att det inte görs överallt uppges vara att det är svårt att hitta lösningar i det äldre beståndet.

Avsaknad av källsortering.

Fastighetsägare uppger att källsortering borde finnas på samtliga hyresfastigheter, men det är för dyrt att installera och underhålla. Det är också dyra straffavgifter om någon lägger fel. Kommentar om att kommunen borde vara de som ser till att kvartersnära sortering finns överallt.

Utmana bilnormen.

Bikt om att bilnorm borde våga ifrågasättas mer till fördel för platser för liv och rörelse. Fråga om hur får vi bort bilen ur gaturummet och ger barn och vuxna utrymme att leka och leva, istället för att vara oroliga för att vara i vägen?

Återanvänd energi.

Energin från exempelvis duschvattnet, diskmaskinen, frånluftsenergi och spillvatten borde användas i högre utsträckning. Det är ett slöseri med såväl energi som pengar att det inte utnyttjas.

Mer samverkan för att bryta hemlöshet.

Fastighetsbranschen kan göra mer för att bryta alla former av hemlöshet idag.

Våren 2022 lanserade Sveafastigheter Hållbarhetsbikten, som ett sätt att belysa hållbarhetsåtgärder som kan göras med dagens system, metoder och tekniker, men som av olika skäl inte görs. Förhoppningen var, och är, att branschen transparent delar det som är svårt att få till, för att hjälpa varandra i omställningen av bostadsbranschen. Mellan 16 maj till 31 augusti hade personer inom bostadsbranschen möjlighet att anonymt lätta sina hjärtan på hållbarhetsbikten.se, framför publik på Sveafastigheters scen i Almedalen och i samtal med varandra.  I bikterna framkom allt från flygskam till systemfel i byggprocessen till bättre uppföljningar.